Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.online.jacekurbanowicz.pl (dalej zwanego „Sklepem”) jest spółka Salem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 39/95 (00-681 Warszawa), wpisana rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000780991,NIP:7010919180,REGON:383063021 (dalej zwana „Sprzedającym”).

2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez użytkownika minimalnych wymagań techniczne niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, tj.:

2.1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

2.2. dostęp do poczty elektronicznej;

2.3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.

3. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.online.jacekurbanowicz.pl/regulamin-zakupu-i-zwrotu/ w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W szczególności Regulamin można pobrać w formacie PDF i zarchiwizować, jak również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej.

4. Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia przez Sprzedającego usług sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zasady składania zamówień i zawarcia umowy i prawa i obowiązki stron umowy, jak również zasady świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2017.1219 ze zm.).

5. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.2017.1219 ze zm.).

6. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

1) tworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika,

2) przetwarzanie formularza zamówienia,

3) przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. przy wykorzystaniu usługi Newsletter,

7. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

8. Adresatem usług świadczonych przez Sklep są pełnoletnie osoby fizyczne (18 lat) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej zwane „Klientami”).

9. Niepełnoletnia osoba fizyczna lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może korzystać z usług Sklepu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.

11. Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2017.683 ze zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami wskazanymi w poprzednim zdaniu, pierwszeństwo mają te przepisy.

12. Postanowienia zawarte w ust. 11 powyżej nie znajdują zastosowania do Przedsiębiorców.

13. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się w § 9 ust. 2.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Sklepu stanowiącymi naruszenie niniejszego Regulamin lub zasad związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

15. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego…@jacekurbanowicz.pl jest również adresem właściwym w sprawach komunikacji ze Sprzedającym, w tym w sprawach zapytań dotyczących warunków sprzedaży produktów stosowanych przez Sprzedającego i wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.

ZAKRES USŁUG

1. Konto użytkownika.

1.1. Sprzedający stwarza Klientom możliwość zakupu za pośrednictwem strony internetowej online.jacekurbanowicz.pl.

2. Sprzedaż produktów.

2.1. Klient, korzystając z usług Sklepu, może dokonać zakupu produktów jako użytkownik – gość.

2.2. Sprzedający umożliwia Klientom zawarcie umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zakupu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.3. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.4. Zawarcie umowy z wykorzystaniem formularza zamówienia następuje poprzez dodanie przez użytkownika produktu do koszyka oraz wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu formularza zamówienia. Na potrzeby prawidłowego wykonania zamówienia przez Sprzedającego, Klient jest zobowiązany podać w ramach zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail do kontaktu. W przypadku gdy zamówienie dokonywane jest przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Przedsiębiorca zobowiązany jest do określenia firmy Przedsiębiorcy, NIP i REGON. Niezwłocznie po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia Sprzedający kieruje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedający każdorazowo po otrzymaniu zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego zamówienia, w tym: opis przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową i cenę łączną zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, koszty dostawy i dodatkowe koszty (jeżeli występują), sposób kontaktu ze Sprzedającym i jego dane identyfikujące, wybraną metodę i termin płatności, sposób dostawy czas dostawy, dane kontaktowe Klienta, informację o Regulaminie, informację o obowiązku zapłaty za złożone zamówienie, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy Klienta będącego Konsumentem.

2.7. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną, Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta do Sprzedającego wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.

PŁATNOŚĆ

1. Płatności za zamówione produkty Klient dokonuje z góry, przez usługę serwisu PayU lub bezpośrednim przelewem bankowym.

2. W przypadku zamówienia dostarczanego przez kuriera Klient przy odbiorze dokonuje płatności wyłącznie w formie gotówkowej. Jeżeli Klient wybrał opcję odbioru osobistego w stacjonarnym punkcie sprzedaży, Klient może dokonać płatności gotówkowej lub uiścić cenę z wykorzystaniem karty płatniczej.

3. W przypadku wyboru płatności z wykorzystaniem pośrednika PayU.pl., obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka Payu Spółka akcyjna o numerze NIP 7792308495 i numerze REGON 300523444 oraz numerze KRS 0000274399. Siedziba firmy: Poznań na ul. Grunwaldzka 182, kod pocztowy 60-166.

4.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5. Niniejsze warunki płatności nie dotyczą umów sprzedaży z Klientami posiadającymi zawartą ze Sprzedającym stałą umowę współpracy, chyba że w zawartej umowie współpracy strony postanowiły inaczej.

6. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

DOSTAWA

  1. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma bezzwłocznie ,pocztą elektroniczną linki internetowe raz harmonogramem kolejnych spotkań.

GWARANCJA. RĘKOJMIA. REKLAMACJA.

1. Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.

2. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz – jeżeli tak wskazano w ich opisie – objęte gwarancją.

3. Klient rozumie, że przedstawione wizualizacje produktów stanowią efekt wykonanej obróbki cyfrowej w związku z czym kolor, kształt lub inne parametry produktów oferowanych w Sklepie widoczny w urządzeniu Klienta, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu, mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom lub innym parametrom produktów, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

4. Produkty oferowane w Sklepie mogą posiadać obowiązującą na terenie Polski gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

5. Termin obowiązywania gwarancji poszczególnych produktów określony jest indywidualnie w stosunku do każdego produktu oraz ujawniony jest na stronie produktu, w miejscu zawierającym jego opis.